Календар
«    June 2024    »
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3D туризъм - каталог

Публична покана за зимно поддържане
Общината има свой план за развитие
Ще търсят подземни богатства в община Трекляно

Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    
    • 21-06-2021, 10:11
    • 733
    • ---
    • 0
    Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от общински имот – частна общинска собственост – помещение с обща ползваема площ от 47.88 кв.м , находящо се в Парцел III, квартал 17 по регулационния план на с.Трекляно ( сградата на „ Бившата автостанция“) , актуван с акт за частна общинска собственост № 29 от 24.09.2001 г. за търговска дейност.

    За повече информация прочетете тук.
    
    • 20-01-2021, 19:32
    • 868
    • ---
    • 0
    ПОКАНА ПО ПРОЕКТ: ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0027-С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци в поземлен имот № 009025 с ЕКАТТЕ 75232 по КККР на с. Уши, Община Трекляно“.

    Дневен ред на 25.01.2021 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община ТРЕКЛЯНО
    1. 10:45ч. Регистрация в „Присъствен списък“ на участниците в Стартовата пресконференция.
    2. 11:00ч. Откриване на Стартовата пресконференция от Ръководителя на проекта – заместник Кмет на община Трекляно – Димка Борисова
    3. 11:10ч. Кратко представяне на проекта под формата на презентация.
    4. 11:30ч. Въпроси от участниците към екипа на проекта.
    5. 11:45ч. Закриване на Стартовата пресконференция от Ръководителя на проекта.
    За повече информация прочетете тук.
    
    • 29-09-2020, 16:47
    • 1094
    • ---
    • 0
    СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ НЕО НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
    На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 29.09.2020 г. – 29.10.2020 г. се провеждат консултации по проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Трекляно и Екологична оценка (ЕО) към него.
    Общите устройствени планове, възложени по реда на ЗУТ и включени в Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО) подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите по ЕО се съвместяват изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете.

    За повече информация прочетете тук.
    
    © 2012