Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Административно- технически услуги Устройство на територията

    1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

    2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

    2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

    2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

    2027 Издаване на скици за недвижими имоти

    2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

    2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

    2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение

    2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

    2082 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

    2083 Издаване на скица -виза за проучване и проектиране

    2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

    2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3

    2112 Издаване на разрешение за строеж

    2117 Одобряване на подробен устройствен план
    Powered by Община Трекляно © 2012