Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

    4 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

    1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

    1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

    1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

    2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

    2016 Издаване на удостоверение за наследници

    2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

    2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

    2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

    2033 Възстановяване или промяна на име

    2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

    2036 Издаване на удостоверение за съпруг.а и родствени връзки

    2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

    2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

    2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

    2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

    2053 Припознаване на дете

    2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

    2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

    2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

    2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

    2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

    2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

    2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

    2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

    2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

    2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

    2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

    2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

    2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

    2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

    2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

    2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

    2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

    2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

    2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

    2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

    Декларация по чл.9,ал.1 от Семейния кодекс

    Декларация по чл.9,ал.2 от Семейния кодекс

    Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

    Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация
    Powered by Община Трекляно © 2012