Анкета :

Харесвате ли Община Трекляно ?
Разбира се, много красиво място!
Да.
Не бих отишъл там.

Поставете вашата реклама тук :


Общински съветВТОРА ГЛАВА

КОНСТИТУИРАНЕ на ОбС


  Чл.5(1) Първо заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14 дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
  (2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл.32 ал.1. от ЗМСМА
Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на Областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия.Когато общински съветник или кмет е възпрепрятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетвата преди началото на следващото заседание на общинския съвет.
  (3) Първото заседание на общинския съвет се открива и ръководи от най- възрастния общински съветник. На първо заседание на ОбС се избира председател на съвета.
  (4) Клетвената декларация на всеки общински съветник и кмета на общината се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.6 (1) Общинския съвет избира председател с тайно гласуване (2) За провеждането на тайното гласуване се избира постоянно действаща комисия от трима души за мандата.

Чл.7 Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция представялвана в общинския съвет може да предлага кандидатури за председател.

  Чл.8 (1) Изборът на председател се извършва с бела бюлетина. Всеки съветник отбелязва празното квадратче срещу предпочаитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
(2) Ръчно изписани бюлетини, празни пликове, зачетрано цялото име на кандидата се смятат за недействителни гласове.
(3) За избран се смята кандидатът , получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници. Ако при първото гласуване не се получи мнозинство , изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най- много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници,ако при първо гласуване не се избере се провежда след 7 дни ново гласуване.
 
Чл.9 (1) Председателя на ОбС може да бъде предсрочно освободен.
1.При подаване на оставка
2.При трайна невъзможност или системно неизпълнение на задължението си , като председател за повече от 3-ри месеца.
(2) В случаите по ал.1 т.1 прекратяването на пълномощията се приемат без да се обсъжда или гласува.
(3) В случаите по ал.1 т.2 искането се подлага на тайно гласуване на първото заседание на съвета след деня на постъпването му , и се смята за прието ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4) Влизане в сила на акт с който се установява конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията, нов избор се провежда в 14 дневен срок от приемане на решението. До произвеждането на нов избор за председател на общинския съвет, заседанията на съвета се ръководи от зам. председателя избран по реда на чл.13 ал.2
 
Чл.10. Всички по следващи промени в ръководството на ОбС се извършват по реда на тази глава от правилника.


Previous << | page 2-of-10 | >> Next
Powered by Община Трекляно © 2012